• 金属硅 4-4-1 欧洲交到(1665)  10-15|金属硅 5-5-3 欧洲交到(1375)  10-15|硅铁 65%min 俄罗斯离岸(465)  10-15|硅铁 65%min 俄罗斯仓库(31.5)  10-15|金属硅 5-5-3 中国交到(-8000)  10-15|硅铁 75%min 匹兹堡仓库(0.23)  10-15|镁砂 电熔 97%min H-Ca 中国出厂(500)  10-15|硼铁 B 18%, C 0.5%max 中国出厂(2000)  10-15|镁砂 电熔 97%min H-Ca 中国离岸(80)  10-15|镁砂 电熔 97%min 中国出厂(300)  10-15|硅铁 75%min 鹿特丹仓库(200)  10-15|硼铁 B 18%, C 0.5%max 中国离岸(200)  10-15|锰球 97%min 中国离岸(180)  10-15|金属硅 5-5-3 中国离岸(-240)  10-15
  • 基 本 金 属
  • 小 金 属
  • 铁 合 金
  • 稀 土 金 属
  • 耐 火 材 料
  • 炼 钢 原 料
  • 普 通 钢 材
  • 不 锈 钢 材
  • 特 殊 钢 材
  • 称: 
  • NPP Company Ltd
  • 人: 
  • Anton Dynin
  • 话: 
  • 351210-3737
  • 真: 
  • 期:
  • 2021-10-08 13:11:30
  • :
  • 国际
  • 买   /:
  • :
  • SiCa
  • :
  • 28/55 size 10-50, C-<0,5
  • :
  • 100 ton
  • :
  • Discussing
  • :
  • China
  • :
  • Big bag
  • :
  • Any
  • :
  • October
  • :
  • CIF port Vladivostok or port Vostochny
  • :
  • Prepayment 10/90 after B/L
  • :
  • Certificate of quality
  • :
  • Discussing
  • :
  • October
  • :
  • No
  • 件1:
  • 件2:
  联系内容: